Regulamin

Regulamin elektronicznego systemu zamówień

zasobów genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System zamówień Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, dostępny pod adresem https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl jest prowadzony przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000074008, NIP 5290007029, REGON 00007948000000.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy przekazania materiału genetycznego za pośrednictwem systemu zamówień.

 § 2

Definicje

 1. Odbiorca ​- osoba fizyczna zawierająca z Dostawcą umowę w ramach systemu zamówień,
 2. Dostawca – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy:
  1. w zakresie roślin rolniczych – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie,
  2. w zakresie roślin sadowniczych – Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
  3. w zakresie roślin ozdobnych i miododajnych – Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
  4. w zakresie roślin warzywnych (kolekcje Allium) – Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
  5. w zakresie chmielu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy.
 3. Regulamin ​- niniejszy regulamin Systemu.
 4. Konto – konto klienta w Systemie, są w nim gromadzone dane podane przez Odbiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Systemie.
 5. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Systemie, umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Systemie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Obiektów do Koszyka i potwierdzenia zamówienia.
 7. Obiekt ​- dostępna w Systemie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy przekazania materiału genetycznego.
 8. Umowa – umowa zawierana albo zawarta między Odbiorcą a Dostawcą za pośrednictwem Systemu. Treść umowy jest wyświetlana i wymaga akceptacji Odbiorcy przy każdym zamówieniu.
 9. System – elektroniczny system zamówień zasobów genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

 § 3

Dane kontaktowe

 1. Adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 5-870 Błonie
 2. Adres e-mail: postbox@ihar.edu.pl
 3. Numer telefonu: 22 733 45 00
 4. Odbiorca może porozumiewać się z Dostawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 5. Odbiorca może porozumieć się telefonicznie z Dostawcą od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt) godzinach 8-16.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z elektronicznego systemu zamówień, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową Firefox, Opera, Chrome, Edge,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies (patrz: polityka plików „cookies”).

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Dostawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu z infrastrukturą techniczną Odbiorcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Systemu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Odbiorcę na Obiekty znajdujące się w asortymencie Systemu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 

§ 6

Zakładanie konta w sklepie

 1. Konto w Systemie może założyć osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia.
 2. W celu założenia Konta w Systemie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres instytucji/wysyłki,
  4. Adres e-mail,
  5. Rodzaj działalności.
 3. Założenie Konta w Systemie jest darmowe.
 4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Odbiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Dostawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Systemu;
 2. wybrać Obiekty będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. po przejściu do koszyka zaakceptować niniejszy regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji zamówienia i potwierdzić;
 4. zaakceptować umowę wybrać adres dostawy i potwierdzić zamówienie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Zamówione obiekty dostarczane są nieodpłatnie na podany w zamówieniu adres.
 2. Odbiorca nie ma możliwości wybrania metody dostawy.

 

§ 9

Dane osobowe w Systemie

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorców zbieranych za pośrednictwem Systemu jest Dostawca.
 2. Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych osobowych osób fizycznych poniżej 16 roku życia.
 3. Dane osobowe Odbiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Systemu przetwarzane są w celach:
  1. realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o przekazaniu materiału genetycznego w ramach Standardowej Umowy o Transferze Materiału (Standard Material Transfer Agreement) oraz w ramach Warunków udostępniania materiału rozmnożeniowego z kolekcji banku genów do celów prywatnych (porozumienie o transferze materiału), w tym przekazywania danych osobowych wyznaczonym osobom w instytucjach współpracujących, jeżeli zamówiony materiał genetyczny nie znajduje się u Administratora i konieczne jest wysłanie go z innej lokalizacji.
  2. wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa, polegających na okresowym informowaniu Organu Zarządzającego o zawartych Umowach o Transferze Materiału,
  3. kontaktowania się z Odbiorcą, w tym w celach związanych z realizacją zawartej umowy oraz odpowiedzi na zapytania wysyłane przez formularze kontaktowe.
 4. Dane osobowe Odbiorców mogą być udostępnione:
  1. przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora celem realizacji umowy zawartej między Odbiorcą a Dostawcą.
  2. wyznaczonym osobom w instytucjach współpracujących z Dostawcą, jeżeli zamówiony materiał genetyczny nie znajduje się u Dostawcy i konieczne jest zrealizowanie przesyłki z innej lokalizacji.
 5. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Odbiorca ma prawo do wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych, jak podane w § 6, jeżeli te dane nie są już niezbędne realizacji celów, w których były przetwarzane.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Pozostałe sprawy związane z danymi osobowymi reguluje Polityka Prywatności.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Obowiązującym Regulaminem jest ten w języku polskim. Przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Pobierz regulamin