Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl

 1. Informacje ogólne: niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Odbiorców w związku z korzystaniem przez nich z usług zamawiania Obiektów poprzez System.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie KRS 0000074008, NIP 5290007029, REGON 00007948000000.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych osobowych osób fizycznych poniżej 16 roku życia.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. adekwatnie do potrzeb przetwarzania,
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  3. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy o przekazaniu materiału genetycznego w ramach Standardowej Umowy o Transferze Materiału (Standard Material Transfer Agreement) oraz w ramach Warunków udostępniania materiału rozmnożeniowego z kolekcji banku genów do celów prywatnych (porozumienie o transferze materiału), w tym przekazywania danych osobowych wyznaczonym osobom w instytucjach współpracujących, jeżeli zamówiony materiał genetyczny nie znajduje się u Administratora i konieczne jest wysłanie go z innej lokalizacji,
  2. wypełnienia zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (Dz.U. 2006 nr 159 poz 1128), polegających na okresowym informowaniu Organu Zarządzającego o zawartych Umowach o Transferze Materiału,
  3. kontaktowania się z Odbiorcą w celach związanych z realizacją zawartej umowy.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy. Niepodanie wymaganych w Formularzu rejestracji danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 8. Rodzaj i ilość zbieranych przez serwis danych są ograniczone do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na rzecz użytkownika.
 9. Niezbędne dane osobowe podawane przez Odbiorcę w Formularzu rejestracji w serwisie https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres instytucji/wysyłki,
  3. adres e-mail,
  4. rodzaj działalności.
 10. Podanie danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji usługi (numeru telefonu, nazwy firmy) nie jest obligatoryjne, a ich przetwarzanie przez System zależy od wyrażenia na to zgody przez Odbiorcę.
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że:
  1. osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na takie działanie,
  2. obowiązek przekazania danych wynika (lub będzie wynikał) z przepisów prawnych.
 12. Odbiorca ma dostęp do danych wpisanych w Formularzu rejestracji oraz może je modyfikować po zalogowaniu się do Konta.
 13. Odbiorca może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 14. Odbiorca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych (usunięcie Konta) i zaprzestania ich przetwarzania, jeżeli te dane nie są już niezbędne realizacji celów, w których były przetwarzane. Taką prośbę należy kierować w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe są przechowywane przez czas istnienia założonego przez Odbiorcę konta użytkownika, ale nie krócej, niż czas potrzebny na realizację umowy.
  1. Dane osobowe zebrane w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o przekazaniu materiału genetycznego w ramach Standardowej Umowy o Transferze Materiału (Standard Material Transfer Agreement) są przetwarzane również po usunięciu założonego przez Odbiorcę konta użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa, polegających na informowaniu Organu Zarządzającego o zawartych Umowach o Transferze Materiału według harmonogramu przyjętego przez Organ Zarządzający.
  2. Wszystkie zebrane dane są używane do prowadzenia analiz statystycznych, przy czym są one uprzednio zanonimizowane, aby zapewnić jak najwyższą ochronę praw i wolności Odbiorców.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 17. Obowiązującą polityką prywatności jest ta w języku polskim. Przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnej, obowiązującej polityki prywatności.
 18. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Pobierz politykę prywatności serwisu https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl


Polityka prywatności serwisu

https://wyszukiwarka.ihar.edu.pl

 1. Informacje ogólne: niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Odbiorców w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://dokumentacja.ihar.edu.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie KRS 0000074008, NIP 5290007029, REGON 00007948000000.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. adekwatnie do potrzeb przetwarzania,
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  3. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane przez Odbiorcę za pomocą Formularza kontaktowego, znajdującego się w serwisie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
 7. Rodzaj i ilość zbieranych przez serwis danych są ograniczone do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na rzecz użytkownika.
 8. Dane osobowe, które są wymagane w Formularzu kontaktowym to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że:
  1. osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na takie działanie,
  2. obowiązek przekazania danych wynika (lub będzie wynikał) z przepisów prawnych.
 10. Odbiorca ma prawo do wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, jeżeli te dane nie są już niezbędne realizacji celów, w których były przetwarzane.
 11. Zebrane dane osobowe są przechowywane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi, nie dłużej niż czas niezbędny do udokumentowania korespondencji między Stronami.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://dokumentacja.ihar.edu.pl­­. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać
 14. Obowiązującą polityką prywatności jest ta w języku polskim. Przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnej, obowiązującej polityki prywatności.
 15. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w regulaminie.
Pobierz politykę prywatności serwisu https://dokumentacja.ihar.edu.pl